Nowy Portal Innowacji

Nowy Portal Innowacji już jest! Wielu przedsiębiorców poszukuje informacji, które może wykorzystać np do zdobycia środków inwestycyjnych na prowadzenie działalności lub wdrożenie produktu czy prototypu. Innowacje rozumiane sa przez menedżerów firm i ich właścicieli w różny sposób, gdyż otoczka tego, co sie prawdziwie kryje pod pojęcie innowacyjnej działalności jest dość szeroka. Zależy to nie tylko od zakresu zmiany, która się planuje, ale także od obszaru, który obejmuje. Portal innowacji został właśnie stworzony, by pomagać w odnalezieniu się w funduszach, możliwościach, aspektach prawnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym z jednym z najnowszych przedsięwzięć!

Dowiedz się więcej o naszym projekcie!

 

Leave a reply

W komercjalizacji wiedzy, w obszarze współpracy pomiędzy biznesem i nauką, liczą się narzędzia, którymi posługują się osoby nawiązujące współpracę i budujące pomost zrozumienia pomiędzy dwoma newralgicznymi w komercjalizacji wiedzy sektorami. Nowości i wyzwania niosą za sobą wzrost na różnych poziomach. Inicjatywy klastrowe budowane są przez ludzi, którzy określają obszary współpracy i umożliwiają im zwiększenie oddziaływania (tworzenia wspólnych programów, projektów i innych przedsięwzięć o charakterze naukowym, społecznym czy naturalnie gospodarczym.

Klastry to powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami, które często przyjmują formę społeczną (np. tworzone są w formie stowarzyszeń, zrzeszeń przedsiębiorców, czy też fundacji). Trendy w gospodarce wyznaczają długość trwania klastra, ale warunkującym elementem powołania takiej struktury jest często pojawienie się możliwości finansowania w postaci funduszy, programów wsparcia, realnej współpracy pomiędzy podmiotami.

W ramach seminarium przeprowadzonego w inicjatywie klastrowej „Polskiego Klastra Żeglarskiego” pod nazwą „Współpraca na rzecz rozwoju sektora B+R w inicjatywach klastrowych”, broker technologii i innowacji przeprowadził panel szkoleniowy dotyczący możliwości wykorzystania funduszy unijnych z takich źródeł jak:
• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
• Horizon 2020
• Regionalne programy operacyjne
• Fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Omówione zostały cele, założenia i sposoby realizacji projektów, a przede wszystkim źródła finansowania i ich wielkość dla poszczególnych podmiotów we współpracy.

Obecne fundusze narzucają nie tylko możliwość współpracy wnioskodawców z biznesem, ale przede wszystkim konieczność budowania i realizacji inicjatyw opartych o potrzeby biznesu. Jeżeli udałoby się zmienić sposób funkcjonowania obecnej „polityki B+R”, opartej o mrzonki dotyczące komercjalizacji wiedzy, bez wcześniej dokonanych zmian legislacyjnych i metodycznych funkcjonowania nauki, proces transferu wiedzy, technologii i innowacji rozpocząłby gonitwę za rozwiązaniami B+R tworzonymi w krajach bardziej rozwiniętych.

Paweł Materka,
Broker Technologii i Innowacji
Krajowa Izba Rozwoju Gospodarki

Leave a reply