Fundusze na współpracę B+R dla klastrów

W komercjalizacji wiedzy, w obszarze współpracy pomiędzy biznesem i nauką, liczą się narzędzia, którymi posługują się osoby nawiązujące współpracę i budujące pomost zrozumienia pomiędzy dwoma newralgicznymi w komercjalizacji wiedzy sektorami. Nowości i wyzwania niosą za sobą wzrost na różnych poziomach. Inicjatywy klastrowe budowane są przez ludzi, którzy określają obszary współpracy i umożliwiają im zwiększenie oddziaływania (tworzenia wspólnych programów, projektów i innych przedsięwzięć o charakterze naukowym, społecznym czy naturalnie gospodarczym.

Klastry to powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami, które często przyjmują formę społeczną (np. tworzone są w formie stowarzyszeń, zrzeszeń przedsiębiorców, czy też fundacji). Trendy w gospodarce wyznaczają długość trwania klastra, ale warunkującym elementem powołania takiej struktury jest często pojawienie się możliwości finansowania w postaci funduszy, programów wsparcia, realnej współpracy pomiędzy podmiotami.

W ramach seminarium przeprowadzonego w inicjatywie klastrowej „Polskiego Klastra Żeglarskiego” pod nazwą „Współpraca na rzecz rozwoju sektora B+R w inicjatywach klastrowych”, broker technologii i innowacji przeprowadził panel szkoleniowy dotyczący możliwości wykorzystania funduszy unijnych z takich źródeł jak:
• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
• Horizon 2020
• Regionalne programy operacyjne
• Fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Omówione zostały cele, założenia i sposoby realizacji projektów, a przede wszystkim źródła finansowania i ich wielkość dla poszczególnych podmiotów we współpracy.

Obecne fundusze narzucają nie tylko możliwość współpracy wnioskodawców z biznesem, ale przede wszystkim konieczność budowania i realizacji inicjatyw opartych o potrzeby biznesu. Jeżeli udałoby się zmienić sposób funkcjonowania obecnej „polityki B+R”, opartej o mrzonki dotyczące komercjalizacji wiedzy, bez wcześniej dokonanych zmian legislacyjnych i metodycznych funkcjonowania nauki, proces transferu wiedzy, technologii i innowacji rozpocząłby gonitwę za rozwiązaniami B+R tworzonymi w krajach bardziej rozwiniętych.

Paweł Materka,
Broker Technologii i Innowacji
Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki